Marka Tescili Nedir Asyapatent

  Marka Tescili Nedir?
Marka tescili, markaların (logo, amblem, işaret vb.) yasal olarak güvence altına alınması anlamına gelmektedir. Güvence altına almanın nedeni ise; Herhangi bir kişi, kurum tarafından izinsiz olarak kullanmasını engellemektir. Tescil edilen bir marka, sahibinin izni dışında hiçbir şekilde bir başka kişi tarafından kullanılamaz. 3. kişiler bir markayı izinsiz kullanıldığı taktirde hapis cezasına çarptırılır ve para cezasını ödemek zorundadır. Asya Patent, Fikri ve sınaî mülkiyet haklarının korunması ile Türkiye’de ve Yurt dışında Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım, Entegre Devre Topografyaları, Coğrafi İşaretlerin tescilinde, Kalite Belgeleri, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından Gıda Üretim İzinleri, Sanayi Bakanlığından Garanti Belgeleri, ve Barkod işlemleri konusunda gerçek kişi ve ticari işletmelere her biri alanlarında uzman ve deneyimli marka ve patent vekilleri, mühendisler ve uzmanlardan kurulan güçlü ve dinamik kadrosuyla T.C Türk Patent Enstitüsü ( TPE ) nezdinde Marka ve Patent Vekili olarak danışmanlık hizmetleri vermekte ve karşılaşılan sorunlara profesyonel çözümler getirmek amacıyla kurulmuştur.

Marka Başvurusu  - Asyapatent com
Marka Başvurusu  - Asyapatent com
Marka Başvurusu Nasıl Yapılır?
Türk patent ve Marka Kurumu üzerinden marka tescili yapmak mümkündür. Başvuru online olarak yapıldığı gibi, belirlenen evraklarla kurumlara giderek de yapılabilir. Eğer ticari bir işlem yapılacaksa marka başvurusu yapılabilir.

Tanınmış Marka Başvurusu
Tüketiciler ve hizmet çevrelerinde tanınması tanınmış marka başvurusu için yeterlidir ancak yine de mevzuata uymak ve belli kriterleri yerine getirmek gerekiyor. Tanınmış Marka başvurusu ile ilgili Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun madde 13 (d) bendi uyarınca “İlgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak” ile de görevlendirilmiştir.

Tanınmış Marka Başvurusu - Asyapatent com
Tanınmış Marka Başvurusu - Asyapatent com
Tanınmış Marka Başvurusu ile ilgili Kriterler
Asya Patent tanınmış marka başvurusuyla ilgili kriterlerden birkaç tanesini şu şekilde paylaşmıştır. Tamamını görmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

1. Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),

2. Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)

3. Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?

4. Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)

5. Tanınmış marka başvurusu için reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır?

(Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)

6. Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında , verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)

7. Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?

8. Tanınmış Marka Başvurusu Markanın tanınmış ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.

9. Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),

10. Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?

Marka Tescili Adres Değişikliği
Marka Tescil Belgesine olabilecek değişikliklerin Enstitüye bildirilmesi gerekmektir. Marka Sahibi, adresinde değişiklik olursa yeni adresini Türk Patent Enstitüsüne bildirmelidir.

Adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü Markalar siciline kayıt edilebilmesi için Asya Patent’ te evrakların eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir.

Marka Tescil Belgesinde Marka Adres Değişikliği için;

·        Harç ve ödendi Belgesi aslı,

Marka Adres Değişikliği  - Asyapatent com
Marka Adres Değişikliği  - Asyapatent com
·      Hizmet Sözleşmesi

·      Asya Patent’e ait Vekaletname ( Noter onayına gerek yoktur ) Vekaletname

Yurt Dışı Marka Tescili
Markalar sadece tescil edildikleri ülkelerde korunur. Bu nedenle koruma talep edilen ülkelerde marka tescil başvurusu yapılmalıdır çünkü tüm dünyada geçerli bir tescil sistemi yoktur.

Türkiye’nin yararlanabildiği 3 toplu tescil sistemi bulunmaktadır. Aşağıda bilgileri verilen bu 3 sistemin yanı sıra ülkesel olarak tescil başvurusu da yapılabilmektedir.

1. Topluluk Markası (CTM): Tek bir başvuru ile 27 Avrupa Birliği ülkesinde tescil olanağı sağlar.

2. Madrid Protokolü: Bu kapsamda yapılan başvuru ile 85’in üzerinde üye ülkenin tamamı veya seçilen ülkeler için koruma sağlanabilmektedir.

3.OAPI (Afrika Birliği): Tercih edilecek söz konusu tescil sistemi ile tek başvuruda 16 ülkede tescil başvurusu yapmak mümkündür.

Yurt Dışı Marka Tescili - Asyapatent com
Yurt Dışı Marka Tescili - Asyapatent com
Marka Lisansı
Marka Lisans şartları;

Marka Lisansı, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, lisans inhisari değildir. Lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verebilir.

İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremez ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamaz. Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa marka lisansı sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt marka lisansı veremez.

Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans hakkını alan kişi, markanın koruma süresinde markanın kullanılmasına ilişkin her türlü tasarrufta bulunabilir.

Marka Lisansı - Asyapatent com
Marka Lisansı - Asyapatent com
Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına, tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca açabileceği davaları, kendi adına açabilir. İnhisari olmayan lisans sahiplerinin, dava açma hakları yoktur.

Altıncı fıkra hükümlerine göre, markaya tecavüz dolayısıyla dava açma hakkı olmayan bir lisans alan,

Noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını marka sahibinden isteyebilir. Marka Lisansı sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde, gerekli davanın açılmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabilir. Lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce, ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir.

Lisans alan, dava açtığını marka sahibine bildirir. Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri alır. Sözleşme şartlarının lisans alan tarafından ihlali halinde, tescilli bir markadan doğan haklar, lisans alana karşı, dava yoluyla ileri sürülebilir. Lisans sicile kayıt edilmediği sürece, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Lisans sözleşmelerinde, bu Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz. Bu tür düzenlemeler lisans tarihinden sonra yapılsa dahi, lisans sözleşmelerindeki aykırı hükümler geçersiz sayılır.

Asya Patent İletişim
Marka tescili ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız Asya Patent ile iletişime geçebilir, konunun uzmanlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

Tel:

0 212 640 90 39

0 212 640 90 59

0 545 640 90 39

0 532 250 07 41

Email:info@asyapatent.com.tr

Adres:Kocatepe Mah. Mega Center A-Blok No:1022 Bayrampaşa İSTANBUL

https://www.asyapatent.com.tr/marka-tescili.html

https://www.asyapatent.com.tr/

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski